اسماء، القاب و کنیه ها (قسمت اول)

امام زمان

امام به معناى پیشوا و مقتدا است و در اصطلاح امامیه، پیشواى معصوم ومنصوب از طرف خدا است كه مقام ریاست عامه را دارا مى باشد.

"امام زمان "، متخذ ازكلمه صاحب الزمان است كه در ادعیه وزیارات آمده است.

در زیارتى كه هر روز بعد از نماز صبح، حضرت ولى عصر(ع) به آن زیارت مى شود آمده است: اللهم بلغ مولاى صاحبَ الزمان صلوات الله علیه...

حضرت آیت الله وحید خراسانى درباره کلمه "امام زمان" چنین می گوید:

اگر درباره اضافه شدن كلمه "صاحب وامام " به زمان اندیشه كنید و در این كه آن حضرت، جلوى زمان وپیش از زمان است وزمان، پشت سر اوست فكركنید، تمام كمال معرفت را نسبت به حضرت مهدى (ع) پیدا می كنید. زیرا اصلاً هیچ تعبیرى اَدَق از این تعبیر نیست واین تعبیر، فقط نسبت به حضرت حجَت (ع) ودر خصوص آن حضرت است . اگركسى عمق این مطلب را بفهمد، خواهد دانست كه چرا امام زمان (ع)پیر نمى شود.

آن حضرت هم مقدَم برزمانیات است وهم مقدم بر زمان ، وامامت زمان ممكن نیست مگر آن كه به سر حد تجرَدى برسدكه بتواند تمام زمان را امامت كند و آن چه همه فحول بشر را گیج كرده این است كه او به مرحله تجردى است كه تمام زمان را امامت می کند ودر عین حال، متجسد است واجتماع این تجسد با آن ترؤح، و آن ترؤح با این تجسد، از خصوصیات حضرت حجت (ع) است. امام است براى زمان.

این مطلب كه براى بعضى كوتاه فكران مشكل شده كه چگونه است همه پیر مى شوند و آن بزرگوار پیر نمى شود و چطور مرور زمان بر او اثرى نمی گذارد، كه "ان الشمسَ وَالقمَرَ یبلیان کل جدید" حل مى شود. زیرا وقتى شمس وقمر به آن جا مى رسد خاموش مى شود.

مقام آن حضرت مقامى است كه به مجرد رسیدن شمس وقمرى كه یبلیان كلَ جدید به آن مقام این دو خاموش مى شوند. او شمس و قمر راكهنه می کند، اما شمس و قمر او را پیر و فرسوده نمى سازد .

این امامت در مرحله فعلیت، بالنسبة به زمان، نه تنها اهل زمان، از مختضات حضرت حجت (ع) است وجز او براى احدى در عالم چنین مقامى نیست، لذا آن حضرت ملقب است به صاحب الزمان، پس وجود او مسیطر بر زمان است . (1)

  ا. برگرفته ازگفتارى كه در پایان كتاب "پیام امام زمان " نوشته سید جمال الدین حجازى از حضرت آیت الله وحید خراسانى آمده است.

 

ابو صالح 

 کنیه معروف حضرت مهدى (ع) است.

در میان عرب ها، بلدى وبادیه نشین وپیوسته در توسلات واستغاثات خود، آن حضرت را به این اسم مى خوانند وشاعران وادیبان در قصاید و مدایح خود ذكر می كنند.

از امام صادق(ع) روایت است كه فرمود: هرگاه گم شدى در راه نداكن یا بگو: یا صالح(ع) یا ابا صالح(ع) ارشدنا الى الطریق رحمكم الله و آورده اند كه صالح، اسم جنى است كه سیر می کند در بلاد به جهت ارشادگم شده وحبس كردن حیوان فراركرده؟ چنان چه در خصال ازامیرالمؤمنین (ع) روایت شده است(1)

بسیارى از منتظران، با جمله یا ابا صالح المهدی از حضرت مدد می گیرند.

  1.بحار الانوار ج 52 ص 72 ا.

 

 ابو القاسم

كنیه حضرت مهدى (ع) است.

روایت است از رسول خدا(ص) كه فرمودند:مهدى از فرزندان من است،اسم او اسم من وکنیه اوکنیه من است.درتاریخ ابن خشاب، روایت است از امام صادق (ع) كه فرمود: خلف صالح، از فرزندان من است، اوست مهدى، اسم او محمد است. کنیه او ابوالقاسم.(1)

  ا. نجم الثاقب باب دوم.

احمد

 از اسامى حضرت مهدى (ع)است.

شیخ صدوق در كمال الدین روایت كرده از امیرالمؤمنین (ع)كه فرمود:بیرون مى آید مردی از فرزندان من در آخر الزمان... براى او دو اسم است، اسمى مخفى واسمى ظاهر،اما اسمى كه مخفى است، احمد است... !.

درغیبت شیخ طوسى روایت شده از حذیفه كه گفت: شنیدم رسول خدا(ص) راكه ذكر كرد مهدى را پس فرمود: بیعت می كنند با او میان ركن ومقام. اسم او احمد است وعبدالله ومهدى.در تاربخ ابن خشاب وغیره روایت است كه آن جناب، صاحب دو اسم است و ظاهراً مراد، دو اسم مبارکرسول خدا(ص) باشد.(1)

  1. نجم الثاقب باب دوم

 

ابن الحسین

احادیث بسیارى در باب نَسَب امام مهدى (ع) وارد شده كه مشخص می گردد ایشان قطعاًاز نسل امام حسین (ع) ونهمین فرزند وى است. شیعه معتقد است كه حضرت مهدى (ع) متولد شده، نامش محمد است، فرزند امام حسن عسكرى (ع) ونهمین فرزند از نسل امام حسین (ع) است.

سلمان فارسى گفت: بر نبى اکرم(ص)داخل شدم و حسین را بر ران رسول خدا یافتم، در حالى كه حضرت چشمان و دهان او را مى بوسید، مى فرمود: تو سرور، پسر سرور، و امام، پسرِامامى، تو پدر امامانى، تو حجَت وپدر نه حجت خدایى كه از نسل تو هستند ونهمین نفر آن ها، قائم خواهد بود. (1)

ابو بصیر از امام باقر(ع) روایت می كندكه: نه امام پس از حسین بن على (ع) وجود دارندكه نهمین آن ها قائم شان خواهد بود. "(2)

رسول اکرم(ص) در اَخرین روزهاى زندگى، با دست مبارک به شانه امام حسین (ع) زد و خطاب به حضرت زهرا(ع) فرمود: مهدى امت از نسل اوست. دنیا سپرى نمى شود، جز این كه مردی از اولاد حسین (ع) به پا خیزد و جهان را پر از عدل كند، چنان كه پر از ظلم وستم شده باشد(3) و در حالى كه با دست مباركشان به سوى امام حسن و امام حسین (ع) اشاره می كرد، فرمود: مهدى امت از آن هاست. (4)

نظر به این كه مادر امام باقر(ع)، دختر امام حسن مجتبى(ع)است، از این رهگذر امامان بعدى حسنى و حسینى هستند و حضرت مهدى (ع) نوه پسرى امام حسین و نوه دخترى امام حسن مجتبى (ع) است.(5)

  ا. كمال لدین ج اص 262 الخصال ج 2 ص 475

2. كافى ج ا ص 533.

3. منتخب الاثرص 99 ا الزام الناصب ص 52 عیون اخبارالرضا ج 2 ص 130.

4. بحارالانوار ج 51 ص 78.

5 روزگار رهای ج 1 ص 73.

 

استضعاف

به معناى ناتوان شمردن و حقیر داشتن است.

خداوند در قرآن كریم وعده داده كه می خواهیم بر تحقیر شدگان در زمین منت نهاده وایشان را به پیشوایى برسانیم ووارث پیشینیان شان كنیم. (1)

بسیارى گفته اند تحقق این وعده الهى، در زمان ظهور حضرت مهدى (ع)خواهد بود.

 1. سوره قصص 5.

 

 ابو عبدالله

 کنیه حضرت مهدى (ع) است.

گنجى شافعى درکتاب البیان " در احوال صاحب الزمان (ع) روایت كرده از حذیفه از رسول خدا(ص) كه فرمود:اگرنماند از دنیا مگر یک روز، هر آینه برمى انگیزاند خداوند، مردى راكه اسم او اسم من است وخلق او خلق من، کنیه او ابو عبدالله است وبیایدكه آن جناب، مكنى است به كنیه جمیع اجداد طاهرین خود(1)

 1.نجم الثاقب باب دوم

 

 امان زمین

در نامه مبارك امام مهدى (ع) به اسحاق بن یعقوب " آمده است كه: "ـ.. إنی أمان لِأهل الأرض، كما ان النَجوم امان لِأهل السماء " (1) من مایه آرامش و امنیت زمینیان هستم، همان گونه كه ستارگان آسمان، باعث امنیت آسمانیان هستند .

این تعبیر در سخنان پیامبرگرامى اسلام (ص) (2)، امام سجاد (3)، امام باقر (4)، امام صادق (5) و امام رضا(ع) (6) نیز آمده است.

پیامبر(ص) فرمود: "ستارگان، پناهگاه و مایه امنیت اهل آسمان ها هستند و خاندان من، مایه امنیت براى امت من. (7)

  ا. كمال ا لدین، ج 2ص 485 غیبة طوسى، ص 77 ا حتجاج طبرسی ج 2ص 471.

02 بحار الانوار، ج 27ص 9 30. 3

3. كمال الدبن، ج 1ص 207.

4. همان ص 206.

5.همان ج 2 ص 205.

6. همان ص 2 0 02

7.بحار الانوار ج 27 ص 309

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 11 دی 1392    | توسط: مهدی ابراهیمی نژاد    | فهرست موضوعی: مطالب روز،     |
نظرات()